دوره های شعبه بیت النرجس

نمایش 25 تا 36

0 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

حفظ کل

مدرس : ساناز قارزی

شعبه : مجازی

120,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : افسانه ایزی

شعبه : مجازی

120,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ جزء یک

مدرس : افسانه ایزی

شعبه : مجازی

120,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ ده جزء اول

مدرس : ملیحه عسگری طرقبه

شعبه : مجازی

120,000 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

حفظ جزء یک

مدرس : سکینه باخدا

شعبه : مجازی

120,000 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

حفظ جزء یک

مدرس : انسیه کوشازاده

شعبه : مجازی

200,000 تومان
هنر های قرانی

خوشنویس قرانی

مدرس : سکینه باخدا

شعبه : مجازی مدارس امام رضا علیه السلام

50,000 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

تثبیت کل قرآن کریم

مدرس : بی بی اعظم موسوی

شعبه : مسجد امام صادق (ع)