دوره حفظ کل قرآن کریم یکساله (ویژه حافظان بالای ۲۰ جز )

طول دوره از سال ۱۴۰۰ دی ماه  تا  ۱۴۰۱ دی ماه

  • 1 جلسه توجیهی
    پنج شنبه 1400/10/30 11:30