دوره های موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت الحفاظ نرجس(س)

نمایش 1 تا 12

50,000 تومان
صوت و لحن

صوت و لحن

مدرس : مرضیه میرزایی

شعبه : ساختمان مرکزی موسسه

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

60,000 تومان
مفاهیم و ترجمه

مفاهیم مقدماتی سطح ۱

مدرس : مرضیه میرزایی

شعبه : ساختمان مرکزی موسسه

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
تجوید (مقدماتی/تکمیلی/عالی عملی)

تجوید تکمیلی

مدرس : مرضیه میرزایی

شعبه : ساختمان مرکزی موسسه

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
تثبیت حفظ قرآن کریم

تثبیت حفظ کل قرآن کریم

مدرس : استاد باخدا

شعبه : ساختمان مرکزی موسسه

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
تثبیت حفظ قرآن کریم

تثبیت حفظ کل قرآن کریم

مدرس : استاد عسگری

شعبه : ساختمان مرکزی موسسه

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است