مصاحبه حضوری (آزمون روخوانی و روانخوانی با لهجه عرب)

در صورت قبولی دز مصاحبه و آزمون روانخوانی و روخوانی قرآن کریم، برای حضور در دوره 45 روزه تابستانی طرح ملی قرآنی حفظ نور رضوی دعوت خواهید شد..

  • 1 زمانبندی حضور شرکت کنندگان برای مصاحبه و آزمون روانخوانی و روخوانی قرآن کریم از طرف موسسه به اطلاع خواهد رسید.
    یکشنبه 1400/04/06 از ساعت 8 صبح تا 18
  • 2 زمانبندی حضور شرکت کنندگان برای مصاحبه و آزمون روانخوانی و روخوانی قرآن کریم از طرف موسسه به اطلاع خواهد رسید.
    شنبه 1400/04/05 از ساعت 8 صبح تا 18