تثبیت کل قرآن کریم

آمادگی جهت شرکت در آزمون اعطای مدرک که معادل لیسانس میباشد

  • 1 کلاس غیر حضوری و به صورت تلفنی مباشد
    جمعه 1400/02/31 11:00