دوره های موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت الحفاظ نرجس(س)

نمایش 1 تا 9

50,000 تومان
تثبیت حفظ قرآن کریم

تثبیت حفظ کل قرآن کریم

مدرس : استاد باخدا

شعبه : ساختمان مرکزی موسسه

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
تثبیت حفظ قرآن کریم

تثبیت حفظ کل قرآن کریم

مدرس : استاد عسگری

شعبه : ساختمان مرکزی موسسه

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

65,000 تومان
حفظ قرآن کریم

تثبیت جزء دوم یکماه

مدرس : نرجس السادات فقیهی

شعبه : دارالقرآن امام حسین (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

35,000 تومان
حفظ قرآن کریم

تثبیت جزء سوم

مدرس : مهین هنرمند فرخد

شعبه : حرم مطهر

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

40,000 تومان
حفظ قرآن کریم

تثبیت جزء چهارم

مدرس : ملیحه عسگری طرقبه

شعبه : مسجد امام رضا (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ قرآن

مدرس : زهرا طباطبایی شهرآباد

شعبه : دارالقرآن امام حسین (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

30,000 تومان
حفظ قرآن کریم

تثبیت جزء ششم

مدرس : انیس صالحی

شعبه : مسجد بقیه الله (عج)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ قرآن

مدرس : راضیه رییس المحدثین

شعبه : مسجد امام رضا (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
تفسیر و تدبر

تثبیت جزء بیست و هشتم

مدرس : بی بی اعظم موسوی

شعبه : مسجد امام صادق (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است