دوره های شعبه بیت النرجس

نمایش 1 تا 12

45,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : نرجس السادات فقیهی

شعبه : دارالقرآن امام حسین (ع)

35,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : مهین هنرمند فرخد

شعبه : حرم مطهر

40,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : ملیحه عسگری طرقبه

شعبه : مسجد امام رضا (ع)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ قرآن

مدرس : زهرا طباطبایی شهرآباد

شعبه : دارالقرآن امام حسین (ع)

30,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : انیس صالحی

شعبه : مسجد بقیه الله (عج)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ قرآن

مدرس : راضیه رییس المحدثین

شعبه : مسجد امام رضا (ع)

120,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ ده جزء اول

مدرس : ملیحه عسگری طرقبه

شعبه : مجازی

120,000 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

حفظ جزء یک

مدرس : سکینه باخدا

شعبه : مجازی

120,000 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

حفظ جزء یک

مدرس : انسیه کوشازاده

شعبه : مجازی

50,000 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

تثبیت کل قرآن کریم

مدرس : بی بی اعظم موسوی

شعبه : مسجد امام صادق (ع)