حفظ جزء بیست و یکم

حفظ کل دوره 5ساله

  • 1 حفظ کل قرآن و تثبیت به شیوه نوین
    جمعه 1404/12/29 11