خوشنویس قرانی

طول دوره به مدت چهل جلسه می باشد هر هفته یک جلسه همراه بااساتید بین المللی

  • 1 کلاس به صورت مجازی در واتساب ارایه میشود و توضیحات به صورت انفرادی صورت میگیرد
    جمعه 1400/02/31 11:00