حفظ کل قرآن ویژه دانش آموزان (۹ساله تا ۱۷ ساله )

حفظ کل قرآن ویژه دانش آموزان (۹ساله تا ۱۷ ساله ) در ۵ سال ، محفوظات بالای دوجز باید باشد و به صورت مجازی برگزار می گردد.

  • 1 جلسه توجیهی
    پنج شنبه 1400/10/30 11:30