دوره حفظ کل قرآن کریم دوساله (ویژه حافظان بالای ده جز )

دوره حفظ دوساله (ویژه حافظان بالای ده جز )

  • 1 جلسه توجیهی
    پنج شنبه 1400/10/30 11:30