دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم ویژه حافظان بالای 10 جزء - مرحله تکمیلی + اعطای گواهینامه

دوره تربیت مربی ویژه اساتید و کارآموزان قرآنی که در صدد تدریس در کلاس های حفظ می باشند.

مرحله تکمیلی

  • 1 کلاس ها در شعبات موسسه و براساس زمان های اعلامی برگزار می شود
    پنج شنبه 1400/04/10 براساس زمانبندی کلاس های تعریف شده