حفظ جزء یک

حافظ میبایست نمره قبولی را برای ورود به مرحله بعدی از حفظ کسب نماید

  • 1 حافظ میبایست برای ورود به مرحله جدیدی از حفظ نمره قبولی را کسب نماید
    دوشنبه 1401/12/29 11