حفظ جزء یک

حفظ آسان مانا و ماندگار همرا با شیو های حک تصاویرآیات در ذهن  دسته بندی و پارتیشن بندی آیات در ذهن 

  • 1 کلاس غیر حضوری و به صورت تلفنی مباشد
    جمعه 1400/02/31 11:00