آموزش حفظ تخصصی قرآن

دوره های جدید
  • 1399/04/26
  • 0
  • 90

تثبیت حفظ سوره بقره با شیوه های نوین اموزشی قران اموزان عزیز بعد از قبولی  درازمون باتوجه به نمره کسب شده وارد دورههای حفظ کل  شیش ماهه  یکساله دوسال ونیم و پنج ساله میشوند