اسامی برندگان جوایز آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم

برگزاری آزمون
  • 1399/04/26
  • 0
  • 64

 

نام نام خانوادگی جزءهدیه (مبلغ)
زهرااکبریانکل 2/000/000
لیلا بوژمهرانی کل 2/000/000
محمدهادی حلیمی کل2/000/000
سیده صدیقه شریفی کل2/000/000
فاطمه شفیعیکل2/000/000
ملیحه عسگری طرقبه کل2/000/000
انسیه سادات کوشازاده کل2/000/000
راضیه معصومین کل2/000/000
زهرهیعقوبیکل2/000/000
آسیه پیروزبخش کل2/000/000
عفت جوانمردکل2/000/000
مریم دلگرم کل2/000/000
سیده عصمت علوی کل2/000/000
مرضیه سادات کوشازاده کل2/000/000

 

نامنام خانوادگی جزءهدیه (مبلغ)
زهراسلامی 101/000/000
صدیقه سلطانی 151/000/000
ملیحه شهربابکی 151/000/000
زهره صابری فر151/000/000
فاطمه عباس زاده 151/000/000
سعیده عباسعلی پور 151/000/000
حکیمه عباسی 151/000/000
طوبی عبداللهی 151/000/000
الهه عسگری ده مودی 151/000/000
نرگس علیزاده عشق آباد 151/000/000
کبری علیمردانی 151/000/000
سمیه قربانی دوغایی  151/000/000
طیبه کشاورزبحرآّباد201/000/000
ملیحه مشرفی 101/000/000

 

نام نام خانوادگی جزءهدیه (مبلغ)
زهراباقرزاده 151/000/000
ریحانه احمدوند 151/000/000
ملیحه بهرمن 151/000/000
اعظم سادات اصغرزاده 201/000/000
راضیه خانم افچنگی 151/000/000
معصومه پورهنگ 151/000/000
ملیکا چوپان 151/000/000
سیده صفیه حسینی 151/000/000
مرضیه راحت شاذیله 151/000/000
زهرا رحیمی 101/000/000
زهرا رضایی 151/000/000
زهرارضایی 101/000/000
طیبه زارع ثانی 151/000/000
زهره سرچاهی 151/000/000

 

نام نام خانوادگی جزءمبلغ (هدیه)
اعظم مظفری 201/000/000
ندیمه نبوی 151/000/000
فاطمه نظام دوست 251/000/000
طیبه هادی 251/000/000
سیدعلی هاشمی 151/000/000
عصمت ورژه  151/000/000